دیجی اوزا
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بابا 1974 Paul Anka : Papa

 

Everyday my papa worked To help to make ends meet
هر روز پدرم کار میکرد که کمک کند تا روزگار بگذرد

To see that we would eat
که ببیند ما می خوریم

keep those shoes upon my feet
که آن کفشها تو پای من هستند

Every night my papa would take
هر شب پدرم منو برداشته

And tuck me in my bed
و در رختخوابم میگذاشت

Kiss me on my head
سرم را می بوسید

After all my prayers were said
پس از اینکه تمام دعاهایم گفته میشد (تمام میشد)

Growing up with him was easy
بزرگ شدن با او آسان بود

time just flew on by
زمان فقط می گذشت

The years began to fly
سالها شروع به پرواز کردند

He aged and so did I
او مسن شد . منهم همیطور

I could tell
میتوانستم بگویم

That mama wasn’t well
مامان حالش خوب نبود

Papa knew and deep down so did she
پدر میدانست و او کاملا واقف بود

So did she
او هم همینطور

When she died
وقتی او مرد

My papa broke down and cried
پدرم خرد شد و گریست

All he said was, “God, Why not take me!”
تمام حرفی که او زد این بود ” خدایا . چرا منو نبردی “

Every night he sat there sleeping in his rocking chair
هر شب او اونجا می نشست می خوابید و روی صندلی راحتی تکان خور خودش

He never went upstairs
او هیچوقت طبقه بالا نرفت

All because she wasn’t there
همه اش بخاط اینکه او اونجا نبود

Then one day my Papa said, Son, I’m proud (of) the way you’ve grown
سپس یکروز پدرم گفت پسرم . من به نحوی که تو بزرگ شده ای افتخار می کنم

make it on your own
برای خودت زندگی بساز

Oh I’ll be O.K. alone.”
اوه . من تنهایی مشکلی نخواهم داشت “

Every time I kiss my children
هروقت من بچه هایم را می بوسم

Papa’s words ring true
حرفهای پدرم درست بنظر می آیند

Your children live through you.
” بچه هایت درکنارت زندگی خواهند کرد

They’ll grow and leave you, too”
اونها بزرگ شده و ترکت خواهند کرد “

I remember every word my papa used to say
تمام کلماتی که پدرم می گفت را بیاد می آورم

I live that every day He taught me well that way
با آنها هر روز زندگی می کنم او آن راه را به من خوب یاد داد

Every night my papa would take And tuck me in my bed
هر شب پدرم منو برداشته و در رختخوابم میگذاشت

Kiss me on my head
سرم را می بوسید

After all my prayers were said
پس از اینکه تمام دعاهایم گفته میشد (تمام میشد)

Every night my papa would take And tuck me in my bed
هر شب پدرم منو برداشته و در رختخوابم میگذاشت

0/5 (0 نظر)
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*